Quy trình tổ chức bình chọn

Quy trình lựa chọn các hạng mục Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2018:

• Hội đồng bình chọn và ban thư ký được thành lập sẽ bầu ra Chủ tịch Hội đồng bình chọn cho chương trình. Hội đồng bình chọn sẽ họp và thống nhất các tiêu chí xét duyệt cho mỗi hạng mục vinh danh.

• Ban tổ chức công bố rộng rãi thông tin về chương trình và phương thức tham gia bình chọn nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

• Hội đồng bình chọn nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ các đơn vị để tìm kiếm ứng cử viên xứng đáng cho mỗi hạng mục vinh danh. Hồ Sơ đăng ký tham gia là căn cứ để Hội đồng bình chọn xem xét cho danh hiệu Bất động sản tiêu biểu Việt Nam năm 2018. Hạn chót nhận Hồ sơ đăng ký tham gia là ngày 28 tháng 12 năm 2018.

• Với những Hồ sơ ứng cử phù hợp, Hội đồng bình chọn sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết (nếu cần thiết) theo hướng dẫn ghi trong Hồ Sơ đăng ký tham gia.

• Hồ Sơ Ứng Viên sẽ được thẩm định (tiến hành trước khi vinh danh) để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với các yêu cầu đặt ra. Hồ Sơ được chấp nhận có nghĩa là ứng viên đủ điều kiện nhận danh hiệu Bất động sản tiêu biểu Việt Nam.

• Quyết định của Hội đồng bình chọn và Chủ tịch Hội đồng bình chọn là quyết định cuối cùng.

Các mốc quan trọng

20/12/2018 Hạn chót nhận Hồ sơ đăng ký tham gia
03/01/2018 Hội đồng thẩm định đánh giá và chấm điểm các hồ sơ tham gia
10/01/2019 Lễ Vinh danh “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2018”