Quy trình tổ chức bình chọn

Quy trình lựa chọn các hạng mục Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2023:

• Hội đồng thẩm định và Ban thư ký được thành lập sẽ bầu ra Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho chương trình. Hội đồng thẩm định sẽ họp và thống nhất các tiêu chí xét duyệt cho mỗi hạng mục vinh danh.

• Ban tổ chức công bố rộng rãi thông tin về chương trình và phương thức tham gia bình chọn nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

• Hội đồng thẩm định nhận hồ sơ đăng kí tham gia từ các đơn vị để tìm kiếm ứng cử viên xứng đáng cho mỗi hạng mục vinh danh. Hồ sơ đăng kí tham gia là căn cứ để Hội đồng thẩm định xem xét bình chọn danh hiệu Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2023.

• Với những hồ sơ ứng cử phù hợp, Hội đồng thẩm định sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết (nếu cần thiết) theo hướng dẫn ghi trong Hồ sơ đăng kí tham gia.

• Hồ sơ ứng cử sẽ được thẩm định (tiến hành trước khi vinh danh) để đảm bảo tính xác thực và phù hợp với các yêu cầu đặt ra. Hồ sơ được chấp nhận đồng nghĩa với việc ứng viên có đủ điều kiện nhận danh hiệu Bất động sản tiêu biểu Việt Nam.

• Quyết định của Hội đồng thẩm định và Chủ tịch Hội đồng thẩm định là quyết định cuối cùng.